4/12 2014

Alla är överens om byggkrisen! – Vem gör något åt den?

Framtidsbar
Spegelsalen Hotell Knaust
Torsdag 28 augusti 2014, kl 15.00

Moderatorer: Kjell Carnbro och Tomas Melander

Ja, det kan faktiskt se ut som att de flesta är överens om att bristen på bostadsbyggande är en av de allra allvarligaste hindren för tillväxt och utveckling i Sverige idag.
-.–Så tycker både byggherrar och politiker och naturligtvis unga människor som har svårt att komma in på en bostadsmarknad som är låst för dem.
-.–Det här är dessutom inte något nytt fenomen. Tvärtom. Sedan mer än femton år har vi byggt för lite, både i storstäderna och i mindre befolkningscentra. Samtidigt som vi oroar oss för en hotande spekulationsbostadsbubbla som kan få svåra konsekvenser?
-.–När det gäller att förklara orsaken till den negativa utvecklingen slår de flesta ifrån sig och försöker hitta orsaker på alla möjliga håll. I kommunernas handläggningstider, i överklagandeliberalismen, i en otillräcklig lönsamhet, i byggbolagens lönsamhetskrav. Det är bara några av de mest utredda och diskuterade (bort?)förklaringarna.
-.–En ny parameter som tar upp andra sidor av den låsta situationen är begrepp som bostadsångest och i en analys av just Sundsvalls belägenhet konstaterar flera forskare att betalningsförmåga absolut finns i staden men inte någon direkt betalningsvilja för boende?!
-.–En privat byggherre i Norrland uttryckte sig i klarspråk och påstod att ”I Sundsvall har ni ju alla möjligheter! Vad är det som hindrar er?”
-.–Utan att överbetona en traumatisk tolkning av läget kan man utan tvivel undra om vi ställer rätt frågor när vi försöker angripa problemet? Om vi hittar in till kärnan av vad bostaden eller boendet egentligen betyder för människor och deras liv? Misslyckas vi med att förstå och möta människors behov i dag? På vilka sätt skiljer sig 2000-talets behov från för 50 år sedan?
-.–Uppenbarligen klarar vi i Sundsvall inte av att erbjuda tillräckligt attraktiva alternativ som känns motiverande nog – att betala för?
-.–Naturligtvis är denna situation inte OK. Det måste vara oerhört frustrerande för medborgare och allmänhet att iaktta den limbo som råder mellan politik, näringsliv, banker och byggbransch. Ser man dessutom frågan ur ett Norrländskt och Västernorrländskt tillväxtperspektiv känns situationen än mer alarmerande.
-.–Vi tror att det är livsnödvändigt att vi ställer nya och vitaliserande frågor för att komma framåt. Både gällande byggandet generellt – och med byggandet i Sundsvall alldeles specifikt. Men också för utvecklingen av hela vår landsända.

Vi bjuder in till Spegelsalen på Hotell Knaust – en av de mest visionära och framtidsinriktade lokaler som sett ljuset i Sundsvall den gång det begav sig. Som uppfördes under en epok då Sundsvall verkligen upplevde en bygg-boom.
-.–Här vill vi under Supervalåret 2014 prata boende, byggande, Norrländsk attraktivitet och nya förutsättningar för tillväxt. Med byggare, med politiker, med medborgare, med alla!
-.–Tillsammans med två paneler med helt olika förtecken och några enskilda entreprenörer som valt nya vägar för att öka attraktivitet och mångfald i Sundsvalls en gång så expansiva och växande stadsmiljö. Nu vill vi försöka ta ett nytt kliv i utvecklingen.